Zapraszamy  do udziału w konkursie plastycznym pt. „Bukowno dla papieża”.
Inicjatywa skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Celem konkursu jest upamiętnienie postaci papieża Polaka, a polega on na zaprojektowaniu pocztówki z Bukowna. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu „Bukowno lokalnie i kulturalnie”.
Prace należy nadsyłać do 10 maja 2021 roku (szczegóły w regulaminie).
 
 
Regulamin konkursu plastycznego ”Bukowno dla Papieża”
 
W ramach projektu ”Bukowno lokalnie i kulturalnie”, Miejski Ośrodek Kultury w  Bukownie zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem ”Bukowno dla Papieża”. Konkurs organizowany jest z okazji 101 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie pocztówki z Bukowna dla Papieża Polaka.
 
Organizator:
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie
2. Adres organizatora: ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno
3. Osoby upoważnione do udzielania informacji o konkursie: Iwona Jarno-Kurach
i Aleksandra Goc tel. (32)642 19 38
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
2. W każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce.
Nagrodzeni otrzymają statuetki i pamiątkowe dyplomy. Przewidywana jest również nagroda specjalna – wydruk pocztówki w nakładzie 50 szt.
3.Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, samodzielnie wykonanymi.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).
Wielkość pracy to format A4.
8. W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny ”Bukowno dla Papieża”, należy umieścić pracę opisaną wg. następującego wzoru:
imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy.
 
Ocena prac konkursowych :
1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2021 r.
Osobiście w siedzibie organizatora w godzinach od 7.30 do 14.30 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Bukowno dla Papieża”. Prace muszą być dostarczone do 10 maja 2021 r.
2.Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
3. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: – zgodność pracy z tematem – jakość wykonania – oryginalność i pomysłowość – walory artystyczne, takie jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania oraz samodzielność w wykonaniu pracy.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej oraz podczas wystawy online przygotowanej przez organizatora konkursu.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
6. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
7. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu wydarzeń związanych z konkursem.
UWAGA: Udział w konkursie oznacza zgodę na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z rozporządzeniem RODO.