Przypominamy, że do 19.04.2023 r. można nadsyłać zgłoszenia na Powiatowy Festiwal Piosenki 2023 :-)

Regulamin Powiatowego Festiwalu Piosenki w Bukownie 2023
1. Organizatorami Konkursu są Starostwo Powiatowe w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.
2. Konkurs ma na celu prezentację umiejętności wokalnych uczestników oraz integrację wokalistów.
3. Jest to konkurs przeznaczony dla amatorów.
4. W Konkursie biorą udział SOLIŚCI w następujących kategoriach wiekowych:
• I kat. – urodzeni 2016 i później
• II kat. – urodzeni 2015, 2014, 2013
• III kat. – urodzeni 2012, 2011, 2010
• IV kat. – urodzeni 2009, 2008, 2007
• V Kat. – urodzeni 2006, 2005, 2004
• V kat. – dorośli – urodzeni 2003 i wcześniej
5. Uczestnicy Festiwalu przygotowują jeden utwór wokalny w jednej, wybranej przez siebie kategorii tematycznej:
• piosenka polska
• piosenka zagraniczna
• piosenka musicalowa/filmowa
6. Utwór można zaprezentować w wersji a capella, z podkładem muzycznym lub z towarzyszeniem instrumentu na żywo. Organizator zapewnia pianino elektroniczne oraz możliwość nagłośnienia gitary poprzez mikrofon pojemnościowy lub wejście liniowe.
7. Jeden Uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii tematycznej.
8. Aby wziąć udział w konkursie należy do 19 IV 2023: przesłać wypełnione zgłoszenie poprzez formularz: https://www.interankiety.pl/f/OE7OzpmE
9. Na adres mailowy: festiwalpiosenki@mokbukowno.pl należy przesłać podkład muzyczny podpisany: Imie_Nazwisko_Tytul_piosenki do dnia 19 IV 2023
10. Przesłuchania odbędą się 27 IV 2023 od godz. 10.00 na scenie MOK Bukowno ul. Kolejowa 3.
11. Harmonogram przesłuchań zostanie ogłoszony na facebooku MOK Bukowno do 23 IV 2023.
12. Kryteria oceny: technika wokalna, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny oraz inne kryteria ustalone przez powołane jury.
13. Organizator ma prawo do wykorzystania zebranej dokumentacji, zdjęć i nagrań do celów promocyjnych Konkursu i Organizatorów.
14. Wyniki zostaną ogłoszone na facebooku MOK Bukowno najpóźniej 28 IV 2023.
15. Wręczenie wszystkich nagród odbędzie się w wyznaczonym przez organizatorów terminie. Zostanie on podany do wiadomości po ogłoszeniu wszystkich wyników.
16. Nieodebrane w wyznaczonym przez organizatora terminie nagrody będzie można odebrać osobiście w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie lub mogą zostać przesłane na koszt uczestnika.
17. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatorów.
18. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się z klauzulą RODO, która jest załącznikiem Regulaminu.
Klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@mokbukowno.pl
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie Piosenki.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia realizowanych celów i zadań do których zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów prawa – instrukcji kancelaryjnej opracowanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 553 ze zm.)
5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. Dane osobowe mogą być przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom, z którymi administrator danych ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe w tym zdjęcia oraz nagrania z konkursu będą udostępnione na profilu https://www.facebook.com/Bukownomok.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania do:
a) dostępu do swoich danych osobowych. Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać, abyśmy potwierdzili, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz otrzymać od nas dostęp do tych danych (w tym ich kopii).
b) sprostowania swoich danych osobowych. Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe oraz abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
c) usunięcia swoich danych osobowych. Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, zwane również „prawem do bycia zapomnianym”. W takiej sytuacji mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że spełniona jest jedna z następujących przesłanek:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
– cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie mamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe były
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach,
– gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas,
– przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiłeś się usunięciu swoich danych osobowych,
– nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 RODO.
7. Dla danych których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w celu wzięcia udziału w Konkursie Piosenki. Nie podanie danych uniemożliwi udział w konkursie
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowane.