Sowa Mądra Głowa – maskotka Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie – zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem ”Walentynka dla Sowy”.

Konkurs organizowany jest z okazji święta zakochanych przypadające na 14 lutego i adresowany jest do dzieci w wieku od 5-6 lat. Zadaniem uczestników będzie wykonanie kartki walentynkowej dla naszej Sówki dowolną metodą .

Organizator:

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie

2. Adres organizatora: ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno

Założenia organizacyjne:

1.Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat).

2.Organizowany jest w jednej kategorii wiekowej.

3.Udział w konkursie jest bezpłatny.

4.Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, samodzielnie wykonanymi.

5.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

6.Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

7.Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Wielkość dowolna.

8.Nagrodzeni uczestnicy otrzymują: I, II, III miejsce .

8.W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny ”Walentynka dla Sowy” należy umieścić pracę opisaną wg. następującego wzoru:

imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy do rodzica.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

Ocena prac konkursowych :

1.Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie 10.02.2023.r. osobiście w siedzibie organizatora w godzinach od 7.30 do 19.00 w Bukownie, ul. Kolejowa 3, 32-332

2.Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.

3.O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: – zgodność pracy z tematem – jakość wykonania – oryginalność i pomysłowość – walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania oraz samodzielność w wykonaniu pracy.

4.Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.

5.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

6.Wyniki zostaną ogłoszone 14.02.2023r. na stronie FB, zaś o wręczeniu nagród i dyplomów Organizator powiadomi telefonicznie.

7.Nagrody zostaną wręczone 14.02.2023r. o godz.17;00 na sali widowiskowej MOK.

Po wręczeniu nagród zapraszamy na projekcję filmową.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@mokbukowno.pl

 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie plastycznym ”Walentynka dla Sowy””.

 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia realizowanych celów i zadań do których zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów prawa – instrukcji kancelaryjnej opracowanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 553 ze zm.)

 3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. Dane osobowe mogą być przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom, z którymi administrator danych ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane będą udostępnione na profilu https://www.facebook.com/Bukownomok.

 4. Posiada Pani/Pan prawo żądania do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych. Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać, abyśmy potwierdzili, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz otrzymać od nas dostęp do tych danych (w tym ich kopii).

  2. sprostowania swoich danych osobowych. Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać od nas, abyśmy sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe oraz abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

  3. usunięcia swoich danych osobowych. Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, zwane również „prawem do bycia zapomnianym”. W takiej sytuacji mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, pod warunkiem, że spełniona jest jedna z następujących przesłanek:

   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

   • cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie mamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
  1. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jest to prawo, dzięki któremu możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach,

   • gdy kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas,

   • przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem i sprzeciwiłeś się usunięciu swoich danych osobowych,

   • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 RODO.

 1. Dla danych których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w celu wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Walentynka dla sowy”. Nie podanie danych uniemożliwi udział w konkursie

 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowane.