Zapraszamy mieszkańców Bukowna i okolic do współtworzenia galerii zdjęć, które będą ukazywać ciekawe i cenne miejsca związane z tradycją i dziedzictwem naszego miasta.
Zdjęcia te będą prezentowane podczas imprezy “Bukowno dla kobiet” zorganizowanej w ramach projektu BUKOWNO LOKALNIE I KULTURALNIE w dniu 14 maja 2021.
 
REGULAMIN AKCJI
1. Postanowienia ogólne
◦ Organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.
◦ Regulamin akcji znajduje się na stronie internetowej Organizatora.
◦ Regulamin ustala zasady uczestnictwa i warunki organizacyjne.
◦ Zgłoszeń można dokonywać do 10.05.2021 r.
 
2. Cel Akcji
Celem akcji jest dokumentacja ciekawych i cennych miejsc związanych z tradycją
i dziedzictwem miasta Bukowno.
 
3. Warunki uczestnictwa
◦ Akcja ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny.
◦ Uczestnikami mogą być osoby zamieszkałe w Bukownie i okolicy.
◦ Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć prezentujących ciekawe i cenne miejsca związane z tradycją i dziedzictwem miasta Bukowno.
◦ Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej (zapisane w formacie JPG, PDF, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) na e-maila fotomok@op.pl z podaniem imienia i nazwiska autora fotografii.
◦ Mile widziany komentarz do fotografii.
◦ Uczestnik (zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2019 r., poz.1231, z późn. zm.) wyraża także zgodę na wykorzystanie nadesłanych zdjęć w mediach elektronicznych i tradycyjnych oraz w prezentacjach multimedialnych Organizatora.
◦ Uczestnik akceptuje warunki akcji i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ). Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO prosimy o przesłanie w e-mailu klauzuli zgody o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, wizerunku, danych kontaktowych) przez Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników akcji.
4. Postanowienia końcowe
◦ Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
◦ Zmian w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej.
◦ Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator.
◦ W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 
 
 
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników akcji.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
5. Podstawa prawna:
◦ Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
◦ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy.
7. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych.