Zapraszamy do udziału w konkursie kulinarnym na potrawę z wykorzystaniem produktu lokalnego, pt. “Bukowieńskie smaki”. Z najlepszych nadesłanych przepisów zostanie zredagowana broszura kulinarna. Ponadto laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Na Wasze przepisy czekamy do 15 maja 2021 roku.

Regulamin Konkursu Kulinarnego

Bukowieńskie Smaki”

 1. Postanowienia ogólne

  • Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.

  • Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora.

  • Regulamin ustala zasady uczestnictwa i warunki organizacyjne.

  • Zgłoszeń można dokonywać do 15.05.2021 r.

Cel konkursu

Celem konkursu jest dokumentacja domowych sposobów utrwalania żywności oraz ich popularyzacja w społeczeństwie.

Warunki uczestnictwa

  • Konkurs ma charakter otwarty, bezpłatny i dobrowolny.

  • Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie.

  • Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora.

  • Każdy uczestnik może zgłosić 1 lokalny* przepis kulinarny wraz z opisem przygotowania potrawy (max. 4000 znaków ze spacjami) i fotografię (rozmiar zdjęć nie może być mniejszy niż 1280×720 pikseli). W przypadku wysłania większej ilości zdjęć oceniane będzie tylko to, które przedstawia efekt końcowy.

  • W konkursie oceniane będą przepisy z wykorzystaniem produktu lokalnego na: przystawkę, danie główne lub deser.

  • Fotografie mają przedstawiać wykonany wg nadesłanego przepisu produkt.

  • Fotografie przedstawiające osoby wykluczają uczestnictwo w konkursie.

  • Przepisy kulinarne i zdjęcia należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kolekcjasmakowmok@op.pl.

  • Każde zgłoszenie należy wysłać wraz z informacją zawierającą imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia i/lub dodatkowymi danymi kontaktowymi.

  • Uczestnik nadsyłający przepis kulinarny, wraz z opisem i zdjęciem, wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przepisów i fotografii oraz publikację powyższych na stronie i profilach społecznościowych MOK Bukowno.

  • Uczestnik (zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2019 r., poz.1231, z późn. zm.) wyraża także zgodę na wykorzystanie nadesłanego przepisu i zdjęcia w mediach elektronicznych i tradycyjnych oraz w wydawnictwach Organizatora.

  • Uczestnik akceptuje warunki konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ). Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO prosimy o przesłanie w e-mailu klauzuli zgody o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imienia, nazwiska, wizerunku, danych kontaktowych) przez Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników konkursu.

/podpis uczestnika konkursu /

Ocena prac

Przedmiotem konkursu są przepisy kulinarne oraz fotografie gotowych potraw sporządzonych wg załączonego przepisu. Ocenie będą podlegać:

  • oryginalność przepisu,

  • wpisanie się przepisu w cele i idee konkursu,

  • jakość i estetyka zdjęcia przedstawiającego efekt końcowy.

Przepisy i fotografie będą poddane ocenie Jury, którego skład zostanie ustalony przez Organizatora i zamieszczony na stronie internetowej. Obrady Jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatora i będą niejawne. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich Uczestników.

Postanowienia końcowe

  • Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

  • Zmian w Regulaminie dokonuje Organizator i ogłasza je na stronie internetowej.

  • Decyzje w sprawach nieobjętych Regulaminem podejmuje Organizator.

  • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno.

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia i publikacji wyników konkursu.

 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

 5. Podstawa prawna:

  • Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 6. Dostęp do Państwa danych będą mieli upoważnieni pracownicy.

 7. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

 8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych.

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 2. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Bukowno, 15.04.2021

* Przez przepis lokalny rozumie się przepis na potrawę związaną z terenem Bukowna lub funkcjonującą w danej rodzinie od pokoleń.