Regulamin konkursu plastycznego  “Bukowno dla Papieża”

 

Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie zaprasza dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem ”Bukowno dla Papieża”. Konkurs organizowany jest z okazji 103 rocznicy urodzin Jana Pawła II. Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie pocztówki z Bukowna dla Papieża Polaka.

 

Organizator:

  1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie
  2. Adres organizatora: ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno
  3. Osoby upoważnione do udzielania informacji o konkursie: Iwona Jarno-Kurach

i  Aleksandra Goc tel. (32)642 19 38

Założenia organizacyjne:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów  klas 1-3 szkół podstawowych.

2.W każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody z I, II i III miejsce.

Nagrodzeni otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Przewidywana jest również nagroda specjalna – wydruk pocztówki w nakładzie 30 szt.

3.Udział w konkursie jest bezpłatny.

4.Prace   nadesłane   na   konkurs   muszą   być   pracami   własnymi,   samodzielnie wykonanymi.

5.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

6.Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

7.Prace  mogą  być  wykonane  dowolną  techniką  plastyczną  (np.  ołówek,  kredka,    farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).

Wielkość pracy to format A4.

8.W kopercie zaadresowanej do organizatora z dopiskiem Konkurs plastyczny ”Bukowno dla Papieża”, należy umieścić pracę opisaną wg. następującego wzoru:

imię i nazwisko, wiek, telefon kontaktowy.

Ocena prac konkursowych :

1.Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 09.10.2023r.

Osobiście w siedzibie organizatora w godzinach od 7.30 do 14.30, lub za  pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres Miejski Ośrodek Kultury w  Bukownie,ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Bukowno dla Papieża”.

2.Prace dostarczane po wyznaczonym przez  organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.

3.O wyłonieniu  zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób: – zgodność pracy z tematem – jakość wykonania – oryginalność i pomysłowość – walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania oraz samodzielność w wykonaniu pracy.

  1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Obchodów Dnia Papieskiego tj. 16.10.2022r. (O szczegółach poinformujemy). Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną  przedstawione  na  wystawie pokonkursowej  w MOK Bukowno.

5.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

6.Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.