REGULAMIN

XVI POWIATOWEGO FESTIWALU

KULTURY DZIECIĘCEJ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

“O PLUSZOWEGO MISIA ”

BUKOWNO 2024r.

pod hasłem

PRZYJACIEL NA DOBRE I NA ZŁE”


I. ORGANIZATORZY FESTIWALU

Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie i Miejskie Przedszkole w Bukownie

II. HONOROWY PATRONAT OSOBOWY

Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Burmistrz Miasta Bukowno

Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola w Bukownie

III. PATRONAT MEDIALNY

Redakcją czasopisma ,,Nauczycielka Przedszkola”


Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA CEBP 24.12 Sp. z o.o.

z Krakowa www.blizejprzedszkola.pl wraz z Redakcją czasopisma ,,Bliżej Przedszkola”

Przegląd Olkuski” www.przeglad.olkuski.pl

,,Głos Bukowna” Miesięcznik informacyjno-kulturalny MOK i UM Bukowna

IV. UCZESTNICY FESTIWALU

Instytucje biorące udział w Festiwalu : przedszkola publiczne i niepubliczne
z terenu powiatu olkuskiego;
Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczające do przedszkoli
z terenu powiatu olkuskiego;

Przewidziano cztery kategorie wiekowe:

I – dzieci 3 -letnie;

II – dzieci 4 -letnie;

III – dzieci 5 –letnie;

IV – dzieci 6 -letnie.

Przedszkole/grupa może brać udział w dowolnej liczbie konkursów.

V. TEMATY I CELE OGÓLNE FESTIWALU

Hasłem przewodnim XVI Edycji Festiwalu jest temat:

 PRZYJACIEL NA DOBRE I NA ZŁE ”

Cele ogólne:

 1. Rozwijanie zainteresowań artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych;

 2. Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dzieci;

 3. Promowanie edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym;

 4. Umożliwienie dzieciom prezentacji na forum publicznym;

 5. Integracja placówek przedszkolnych powiatu olkuskiego;

 6. Wymiana doświadczeń zawodowych i pomysłów nauczycieli wychowania przedszkolnego w obszarze edukacji artystycznej.

VI. CELE SZCZEGÓŁOWE XVI EDYCJI FESTIWALU

 1. Zachęcanie dzieci do dzielenia się przeżyciami związanymi z przyjaźnią i koleżeństwem
  i czerpanie radości ze wspólnych zabaw z przyjacielem;

 2. Kształtowanie u dzieci postawy koleżeństwa i przyjaźni;

 3. Rozwijanie umiejętności przejawiania oznak życzliwości, dobroci i koleżeństwa
  wobec innych dzieci
  ;

 4. Rozbudzanie dziecięcej aktywności, samodzielności, kreatywności

poprzez wielokierunkowe działania twórcze.

VII. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU PLASTYCZNEGO

pod hasłem ,,Przyjaciel na dobre i na złe”

 1. Forma płaska.

 2. Technika i format pracy – dowolne.

 3. Praca plastyczna wykonana tylko przez jedno dziecko.

 4. Praca plastyczna zgłoszona do konkursu może być wykonana przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela z placówki oświatowej.

 5. Z jednej placówki można zgłosić maksymalnie 3 prace plastyczne
  z każdej grupy przedszkolnej.

 6. Praca opatrzona metryczką w prawym górnym rogu na wewnętrznej stronie pracy.

 7. Wzór metryczki



 • Imię i nazwisko dziecka

 • Rok urodzenia

 • Imię i nazwisko nauczyciela

 • Nazwa i adres placówki (pieczątka)



 1. Jury powołane przez Organizatorów przyzna I, II i III miejsca w czterech kategoriach wiekowych: dzieci 3-letnich, dzieci 4-letnich , dzieci 5-letnich i dzieci 6-letnich.

 2. Werdykt jury jest ostateczny, nieodwołalny i niepodważalny.

 3. Kryteria oceny prac plastycznych przez jury:

 • zgodność z tematyką konkursu;

 • indywidualność, samodzielność wykonania pracy;

 • zastosowanie ciekawych technik plastycznych, pomysłowość, oryginalność;

 • ogólne wrażenie artystyczno – estetyczne, estetyka wykonania.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Plastycznym jest dołączenie zgody nauczycieli/instruktorów, pod opieką których prace dzieci zostały wykonane
  (załącznik 1) na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Ostateczny termin składania prac wraz z załącznikiem 1 i załącznikiem 2, na adres MOK w Bukownie upływa z dniem 22.03.2024 r.

 2. Ogłoszenie wyników Konkursu Plastycznego ,,Przyjaciel na dobre i na złe” odbędzie się dnia 10.04.2023 r. na stronach internetowych Organizatorów www.mpbukowno.pl
  i
  www.facebook.com/Bukownomok
  i
  www.mokbukowno.pl

 3. Pokonkursowa wystawa prac plastycznych będzie dostępna w holu MOK
  im. św. J. Pawła II w Bukownie w dniach
  10.04 – 29.04.2023 r.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 VIII. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU RECYTATORSKIEGO

pod hasłem ,, Przyjaciel na dobre i na złe

 1. Warunkiem udziału w Konkursie Recytatorskim jest zgłoszenie uczestnika

wyłącznie na przygotowanej przez Organizatorów KARCIE ZGŁOSZENIA 1,

która zawiera Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów

na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

 1. KARTĘ ZGŁOSZENIA 1 można pobrać ze stron internetowych Organizatorów www.mpbukowno.pl , www.facebook.com/Bukownomok i www.mokbukowno.pl Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA 1 należy przesłać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres miskonkurs@mokbukowno.pl

 2. Uczestnik konkursu recytatorskiego może być zgłoszony przez nauczyciela z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

 3. Uczestnik konkursu recytatorskiego może zaprezentować tylko jeden utwór z poezji dziecięcej o tematyce określonej dla XVI Edycji Festiwalu.

 4. Jedna placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 uczestników
  z każdej grupy przedszkolnej .

 5. Prezentacje indywidualne recytatorów oceniać będzie powołane przez organizatorów jury.

 6. Kryteria oceny recytacji przez jury:

 • dobór repertuaru wg przyjętych zasad konkursowych;

 • walory artystyczne tekstu;

 • artystyczna interpretacja utworu i zaangażowanie wykonawcy;

 • ogólne wrażenie artystyczno – estetyczne i wizerunek sceniczny wykonawcy.

 1. Przesłuchania uczestników Konkursu Recytatorskiego odbędą się dnia 16.04.2024r.
 2. Ostateczny termin zgłaszania uczestników konkursu recytatorskiego
  upływa z dniem
  05.04.2024 r.

 3. Jury przyzna I, II, III miejsce w czterech kategoriach wiekowych:
  dzieci 3-letnie, dzieci 4-letnie, dzieci 5-letnie i dzieci 6-letnie.

 4. Werdykt jury jest ostateczny, nieodwołalny i niepodważalny.

 5. Rozstrzygnięcie Konkursu Recytatorskiego nastąpi 16.04.2024 r. po przesłuchaniu wszystkich uczestników.

 6. Ogłoszenie wyników Konkursu Recytatorskiego pod hasłem ,,Przyjaciel na dobre i na złe” nastąpi w dniu 17.04.2024r. na stronach internetowych Organizatorów www.mpbukowno.pl , www.facebook.com/Bukownomok , www.mokbukowno.pl

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

IX. WARUNKI I PRZEBIEG KONKURSU PIOSENKI

pod hasłem ,, Przyjaciel na dobre i na złe

 1. Warunkiem udziału w Konkursie Piosenki jest zgłoszenie uczestnika

wyłącznie na KARCIE ZGŁOSZENIA 2, która zawiera Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka.

 1. KARTĘ ZGŁOSZENIA 2 można pobrać ze stron internetowych Organizatorów www.mpbukowno.pl , www.facebook.com/Bukownomok i www.mokbukowno.pl

 2. Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA 2 wraz ze ścieżką dźwiękową należy przesłać
  tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres
  miskonkurs@mokbukowno.pl

 3. Uczestnik konkursu piosenki może być zgłoszony przez nauczyciela z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

 4. Uczestnik konkursu piosenki może zaprezentować tylko jeden utwór z repertuaru piosenek dziecięcych o tematyce określonej dla XVI edycji Festiwalu.

 5. Jedna placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 uczestników
  z każdej grupy przedszkolnej.

 6. Łączny czas prezentacji wokalnej nie może przekroczyć 4 minut.

 7. Nauczyciel przygotowuje podkład muzyczny do piosenki. Podkład muzyczny należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia na wskazany adres e-mail. Folder zawierający ścieżkę dźwiękową powinien być zatytułowany: MIŚ PIOSENKA

 8. Prawidłowo opisana ścieżka dźwiękowa powinna zawierać następujące informacje:

Imię i nazwisko solisty;

Tytuł piosenki;

Kategoria wiekowa.

według zamieszczonego poniżej wzoru:

 1. Nieprawidłowo opisane ścieżki dźwiękowe nie będą brane pod uwagę.

 2. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i obsługę techniczną.

 3. Występy indywidualne wokalistów oceniać będzie powołane przez organizatorów jury.

 4. Kryteria oceny solistów przez jury:

 • dobór repertuaru wg przyjętych zasad konkursowych;

 • artystyczna interpretacja utworu i zaangażowanie wykonawcy;

 • indywidualność prezentacji wokalnej;

 • muzykalność; wyczucie rytmu i tempa melodii;

 • ogólne wrażenie artystyczno-estetyczne i wizerunek sceniczny wykonawcy.

 1. Przesłuchania solistów w ramach konkursu odbędą się 17.04.2024 r.

 2. Termin zgłaszania uczestników konkursu piosenki upływa z dniem 05.04.2024 r.

 3. Jury przyzna I, II, III miejsce w czterech kategoriach wiekowych:
  dzieci 3-letnich, dzieci 4-letnich, dzieci 5-letnich i dzieci 6-letnich.

 4. Werdykt Jury jest ostateczny, nieodwołalny i niepodważalny.

 5. Rozstrzygnięcie Konkursu Piosenki nastąpi dnia 17.04.2024 r. po przesłuchaniu wszystkich solistów.

 6. Ogłoszenie wyników Konkursu Piosenki pod hasłem ,,Przyjaciel na dobre i na złe” nastąpi
  w dniu
  18.04.2024 r. na stronach internetowych Organizatorów

www.mpbukowno.pl , www.facebook.com/Bukownomok i www.mokbukowno.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

X. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Dokładne terminarze przesłuchań recytatorów i solistów z poszczególnych placówek oświatowych oraz zgłoszonych indywidualnie udostępnione będą

od 11.04.2024 r. na stronach internetowych Organizatorów.

 1. Ewentualne zmiany osobowe lub w repertuarze należy zgłaszać Organizatorom

wcześniej telefonicznie lub bezpośrednio przed występem.

 1. Do dyspozycji uczestników i opiekunów będzie garderoba w MOK Bukowno (za sceną lub przy wejściu).

4. Wszystkie placówki biorące udział w konkursach otrzymają dyplom uczestnictwa.

5. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.

6. Dodatkowych informacji o konkursach organizowanych w ramach
XVI Edycji Festiwalu udzielają:

– instruktorzy MOK Bukowno: Iwona Jarno-Kurach, Aleksandra Goc, Katarzyna Tomczyk, Marta Stańczyk-Dyduch, Karolina Pytel pod nr. tel.: 32/646-02-78, 642-19-38; e-mail: miskonkurs@mokbukowno.pl
– nauczyciele MP Bukowno: Edyta Skrzyniarz, Joanna Gut, Marta Łaskawiec, Edyta Seweryn – Rym, pod nr. tel.: 32/642-20-80; e-mail:przedszkole@mpbukowno.pl

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4.05.2016) informuję że:

1. Współadministratorami danych osobowych są: Miejskie Przedszkole w Bukownie,
ul. Niepodległości 11, 32-332 Bukowno oraz Miejski Ośrodek Kultury,
ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno.

2. Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez email: iod@mpbukowno.pl oraz iod@mokbukowno.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez współadministratorów.

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji XV Powiatowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Dla Przedszkolaków „O Pluszowego Misia”, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) oraz Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do osiągnięcia realizowanych celów i zadań do których zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.)

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania:

dostępu do swoich danych osobowych

sprostowania swoich danych osobowych

usunięcia swoich danych osobowych

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

przeniesienia swoich danych

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul .Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych, dysponenci danych maja prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania uniemożliwi udział
w XV Powiatowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Dla Przedszkolaków „O Pluszowego Misia”.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowane.

XII.PRAWA AUTORSKIE ORAZ WIZERUNEK UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik Festiwalu wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatorów z utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z Imprezą. Zgoda taka jest równoznaczna
z udzieleniem Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na użycie tych utworów
w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Organizatorów Festiwalu
na czas nieoznaczony, ze szczególnym uwzględnieniem zwielokrotniania utworów, zapisu
na dowolnym nośniku oraz dokonywania opracowań utworu (wykonywanie praw zależnych).
W przypadku osób małoletnich zgody takiej udziela rodzic lub opiekun prawny małoletniego.

2. Udział w Festiwalu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów
i nagrań dźwiękowych: w serwisach internetowych prowadzących przez Organizatorów,
w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatorów, w publikacjach Organizatorów, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatorów, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Organizatorzy zapewniają,
że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W XVI FESTIWALU KULTURY DZIECIĘCEJ
DLA PRZEDSZKOLAKÓW ,,O PLUSZOWEGO MISIA” 2024

Z misiowym pozdrowieniem – Organizatorzy

MOK w Bukownie

Miejskie Przedszkole w Bukownie