Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie i Miejskie Przedszkole w Bukownie serdecznie zapraszają do udziału w XIV Powiatowym Festiwalu Kultury Dziecięcej Dla Przedszkolaków „O Pluszowego Misia” 2022.


W ramach Festiwalu odbędą się kolejno:

 • w dniu 25.04 2022r. inauguracja XIV Festiwalu KDDP „O Pluszowego Misia” 2022 i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
 • w dniu 09.05.2022r. konkurs recytatorski
 • w dniu 11.05.2022r. konkurs piosenki

Hasłem przewodnim XIV Edycji Festiwalu jest temat „PIERWSZA MIŁOŚĆ – MOJA RODZINA”.

Cele ogólne Festiwalu:

 1. Odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień artystycznych dzieci;
 2. Rozwijanie zainteresowań artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych;
 3. Wzbogacanie doświadczeń dzieci w zakresie twórczej działalności artystycznej;
 4. Promowanie edukacji artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym;
 5. Integracja środowisk oświatowo – wychowawczych powiatu olkuskiego;
 6. Umożliwienie dzieciom prezentacji na forum publicznym;
 7. Wymiana doświadczeń zawodowych i pomysłów nauczycieli;
 8. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i dostarczenie bogatych przeżyć artystycznych.

Cele szczegółowe Festiwalu:

 1. Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta;
 2. Uświadomienie złożoności otaczającego świata i ukazanie roli rodziny  w życiu każdego człowieka;
 3. Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie – rozumienie swoich praw i obowiązków oraz ról innych członków rodziny;
 4. Rozwijanie zainteresowania przeszłością i tradycjami swojej rodziny;
 5. Kształtowanie więzi emocjonalnej z członkami rodziny poprzez uświadomienie znaczenia takich wartości jak: miłość, życzliwość, opiekuńczość, tolerancja, empatia;
 6. Budzenie u dzieci poczucia więzi rodzinnych w aspektach przynależności regionalnej  i narodowej;
 7. Nabywanie orientacji w stopniach pokrewieństwa miedzy członkami swojej rodziny;
 8. Rozbudzanie dziecięcej aktywności, samodzielności, kreatywności poprzez wielokierunkowe działania twórcze.

 

Termin składania prac plastycznych – 19.04.2022 r.

Termin zgłaszania uczestników konkursu recytatorskiego – 28.04.2022 r.

Termin zgłaszania uczestników konkursu piosenki – 28.04.2022 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie Plastycznym jest dołączenie do pracy plastycznej zgody Rodziców/prawnych opiekunów (Załącznik 1) oraz zgody nauczycieli/instruktorów, pod opieką których prace dzieci zostały wykonane (Załącznik 2), na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zgłoszenia udziału w konkursie recytacji i w konkursie piosenki dla chętnych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego lub indywidualnych rodziców/prawnych opiekunów będą przyjmowane wyłącznie na Kartach Zgłoszeń: w konkursie recytatorskim na Karcie Zgłoszeń 1 i w konkursie piosenki na Karcie Zgłoszeń 2, które zawierają Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych dziecka drogą elektroniczną na adres miskonkurs@mokbukowno.pl lub listownie na adres MOK, 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 3.

Karta Zgłoszenia 1,  Karta Zgłoszenia 2, Załącznik 1, Załącznik 2

do pobrania ze stron  internetowych Organizatorów:

www.mpbukowno.pl oraz www.facebook.com/Bukownomok  i www.mokbukowno.pl

 

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów odbędzie się podczas GALI FINAŁOWEJ FESTIWALU W DNIU 18.05.2022 r.

Rozpoczęcie Gali Finałowej Festiwalu o godz. 10:00

Miejsce imprezy: Sala widowiskowa MOK w Bukownie

ul. Kolejowa 3, 32 – 332 Bukowno, tel/fax  (32)646-02-78, 642-19-38

Szczegółowe terminarze konkursu recytatorskiego i konkursu piosenki dostępne będą od 05.05.2022r. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie www.mokbukowno.pl i www.facebook.com/Bukownomok i Miejskiego Przedszkola w Bukownie www.mpbukowno.pl

3_Regulamin-Pluszowy Miś

2_Harmonogram-Pluszowy Miś

KARTA-ZGŁOSZENIA-1-Konkurs-Recytatorski

KARTA-ZGŁOSZENIA-2-Konkurs-Piosenki