MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W BUKOWNIE OGŁASZA NABÓR WIERSZY NA XXXII SEJMIK POETYCKI „POD DIABLĄ GÓRĄ“.

Konkurs o Złoty, Srebrny i Brązowy Liść Bukowy odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

I – do lat 18.

II – powyżej 18 roku życia.

Celem konkursu jest pobudzanie aktywności poetyckiej w środowisku oraz doskonalenie i popularyzacja twórczości amatorskiej wśród dzieci i młodzieży. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie jednego wiersza o dowolnej tematyce, niepublikowanego

w wydawnictwach zwartych (książki, czasopisma) i nienagradzanego w innych konkursach.

Wybrane przez jurora utwory zostaną opublikowane w tomiku, którego promocja odbędzie się podczas finału konkursu, a nagrodzeni oraz wyróżnieni w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie mailowo lub telefonicznie minimum tydzień przed finałem.

Wiersze (w wersji edytowalnej, np. word), z dopiskiem SEJMIK POETYCKI, prosimy dostarczyć do 30 WRZEŚNIA 2024 R. na adres e-mail: sejmik@mokbukowno.pl

lub w dwóch egzemplarzach maszynopisu, drogą tradycyjną /pocztą/, na adres:

MOK Bukowno, ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno.

UWAGA: w przypadku wysyłania wierszy pocztą tradycyjną liczy się data wpływu wiersza do MOK.

Wiersz/kopertę zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, wiek) należy opatrzyć niegraficznym godłem (pseudonimem) oraz kategorią wiekową, której dotyczy.

Zestawy niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Literackiej 15.11.2024 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji utworów bez gratyfikacji pieniężnej dla autora.

Nagrody można odebrać wyłącznie podczas Gali Sejmiku.

Przesłanie wiersza na konkurs oznacza automatyczną zgodę na publikację danych osobowych autora (imię, nazwisko, miejscowość) w tomiku i mediach.