Zapraszamy uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym związanym ze 160. rocznicą powstania styczniowego.
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Patronat medialny: Głos Bukowna.
Szczegóły w regulaminie

 

REGULAMIN konkursu plastycznego na znaczek pocztowy

z okazji 160. rocznicy powstania styczniowego

 

 1. Organizatorami konkursu są Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie, ul Kolejowa 3, 32-332 Bukowno. Patron medialny konkursu: „Głos Bukowna”.
 1. Cele konkursu:
 • Wzbudzenie zainteresowania historią,
 • Upowszechnienie wiedzy nt. powstania styczniowego,
 • Włączenie młodzieży w obchody 160. rocznicy powstania styczniowego,
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.
 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 7 – 8 szkół podstawowych.
 1. Zadanie konkursowe:

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie w formie graficznej znaczka pocztowego związanego tematycznie ze 160. rocznicą powstania styczniowego. Znaczek ma być zaprojektowany na papierze formatu A4 dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, wyklejanie, kolaż itp.).

 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas 7 – 8 szkół podstawowych.
 1. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs tylko jedną pracę. Autorstwo wspólne (grupowe) jest wykluczone.
 1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi autora, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Praca musi być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu wraz z podaniem nazwy szkoły, do której uczęszcza, oraz numeru telefonu opiekuna prawnego uczestnika lub nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana praca.
 2. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 3. Prace zostaną ocenione przez powołane do tego celu przez organizatorów Jury. Decyzja Jury jest nieodwołana i ostateczna.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych autora pracy skutkuje dyskwalifikacją.
 1. Ocena zadania:
 1. Walory graficzne: technika wykonania pracy, kompozycja, oryginalność pomysłu, przejrzystość prezentowanych treści, stopień trudności przedstawionego opracowania.
 1. Merytoryczność: związek pracy z tematem konkursu.
 1. Zgłoszenia:

Pracę konkursową należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 25 kwietnia 2023 r. do godziny 14:00 do Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00). Decyduje data wpłynięcia pracy. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.

 1. Wręczenie nagród w konkursie odbędzie się 7 maja 2023 w Filii Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podlesiu podczas uroczystych obchodów 160. rocznicy powstania styczniowego (około godz. 13.30 – 15.00). Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną powiadomione o tym fakcie mailowo lub telefonicznie do 4 maja 2023 do godz. 20.00 (informacja na podany telefon kontaktowy lub adres e-mail).
 1. Nagrody:

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych prac laureatów oraz dowolną ilość prac wyróżnionych. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody na którymś z miejsc lub przyznanie kilku nagród ex aequo.

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Przesyłając pracę na konkurs uczestnik poprzez jego opiekuna prawnego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym swojego wizerunku) do celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, posiadając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
 1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik poprzez jego opiekuna prawnego oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz, że wyraża zgodę na nieodpłatne jej wykorzystanie przez organizatora do celów związanych z konkursem i celach statutowych.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania, utrwalenia dowolną techniką i nieodpłatnego wykorzystania oraz publicznego wystawienia (publikowania) wszystkich prac i materiałów konkursowych w wydawnictwach własnych oraz mediach (w tym także w Internecie) dla celów promujących ideę konkursu, a także prawo do kopiowania, przechowywania w jakimkolwiek układzie pamięci i transmitowania elektronicznego, za pomocą fotokopii lub utrwalenia dowolną techniką.
 1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem prac konkursowych i ich nadesłaniem oraz kosztów dojazdu laureatów i wyróżnionych na miejsce rozdania nagród (Bukowno Podlesie).
 1. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: mok@mokbukowno.pl lub pod numerem telefonu: 32 6421938.