REGULAMIN II konkursu na drzewo

genealogiczne Moje Drzewo Genealogiczne

1. Organizatorami konkursu są Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie oraz Muzealna Sala Regionalna

2. Celem konkursu:

 • Wzbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny.
 • Rozbudzenie zainteresowań poszukiwaniami genealogicznymi.
 • Poznanie, poprzez pryzmat losów rodziny, historii własnej miejscowości i regionu.
 • Pobudzanie dialogu międzypokoleniowego w rodzinach.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.

3. Uczestnikami konkursu są uczniowie z IV-VIII Szkoły Podstawowej

4. Zadanie konkursowe:

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie historii swojej rodziny w graficznej formie drzewa genealogicznego (wywodu przodków) dowolną techniką plastyczną (kredki, farby, wyklejanie, na papierze, na drewnie, dozwolone są również formy przestrzenne itp.). Opracowane drzewo powinno zawierać minimum trzy pokolenia wstecz (w tym jako pierwsze pokolenie autora).

5. Warunki uczestnictwa:

 1. Format pracy minimum A3;
 2. Wykonane drzewo musi zawierać minimum trzy pokolenia wstecz, licząc jako pierwsze pokolenie autora; nie są wymagane materiały oryginalne (zdjęcia), dopuszcza się ich kopie lub szkice postaci;
 3. Prace nadesłane na konkurs muszą mieć dołączoną (trwale) na odwrocie pracy kartę zgłoszenia – załącznik nr 1; karta musi być wypełniona czytelnie drukowanymi literami;
 4. Prace zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane;
 5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi autora, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.

 6. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane;
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich;
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych autora/autorów pracy skutkuje dyskwalifikacją;

6. Ocena zadania:

 1. Walory graficzne: technika wykonania pracy, kompozycja, oryginalność pomysłu, przejrzystość prezentowanych treści, stopień trudności przedstawionego opracowania.
 1. Merytoryczność: liczba pokoleń, użycie w opisie drzewa odpowiednich znaków typowych dla genealogii, ilość zawartych informacji – nazwiska i imiona, daty i miejsca urodzenia, zgonu, ślubu.

7. Zgłoszenia:

Pracę konkursową należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia: 7 listopada 2022 r. do godziny 14:00 do Miejskiego Ośrodka Kultury ul. Kolejowa 3, 32-332 Bukowno (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00). Decyduje data wpłynięcia pracy. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.

8. Ogłoszenie wyników na uroczystej gali rozdania nagród. O miejscu i terminie rozdania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

9. Nagrody:

Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych prac laureatów oraz dowolną ilość prac wyróżnionych. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo, do nieprzyznania nagrody na którymś z miejsc lub przyznanie kilku nagród ex aequo.

10. Postanowienia końcowe:

1. Przesyłając pracę na konkurs uczestnik (w przypadku uczestników niepełnoletnich – poprzez jego opiekuna prawnego) wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym swojego wizerunku) do celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, posiadając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

2. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik (w przypadku uczestników niepełnoletnich –

poprzez jego opiekuna prawnego) oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do nadesłanej pracy oraz, że wyraża zgodę na nieodpłatne jej wykorzystanie przez organizatora do celów związanych z konkursem i celach statutowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania, utrwalenia dowolną techniką i nieodpłatnego wykorzystania oraz publicznego wystawienia (publikowania) wszystkich prac i materiałów konkursowych w wydawnictwach własnych oraz mediach (w tym także w Internecie) dla celów promujących ideę konkursu, a także prawo do kopiowania, przechowywania w jakimkolwiek układzie pamięci i transmitowania elektronicznego, za pomocą fotokopii lub utrwalenia dowolną techniką.

4. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem prac konkursowych i ich nadesłaniem oraz kosztów dojazdu laureatów i wyróżnionych na galę i wystawę.

5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu pod adresem mailowym: mok@mokbukowno.pl lub pod numerem telefonu: 32 6421938.

formularz zgłoszenia II DRZEWO