10 listopada 2022 roku po raz kolejnym wyłonimy MISTRZA ORTOGRAFII. Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej do udziału w VII Dyktandzie o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno.

Regulamin VII Dyktanda o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno „Zostań Mistrzem Ortografii”
1. Organizator – Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.
2. Zasady uczestnictwa:
a. W VII Dyktandzie w Bukownie uczestniczą uczniowie ze szkół podstawowych [klasy 6-8]
b. Stopień trudności dyktanda jest dla wszystkich taki sam.
c. Tekst Dyktanda do momentu jego rozpoczęcia jest chroniony tajemnicą
d. Prace uczestników Dyktanda zostaną zakodowane, aby zagwarantować anonimowość podczas sprawdzania.
e. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
f. Warunkiem uczestnictwa w VII Dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa osobiście, telefonicznie w sekretariacie MOK [od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00, tel. 32 642 19 38 ; 32 646 02 78] lub mailowo: mok@mokbukowno.pl
g. Udział w konkursie jest bezpłatny.
h. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży.
i. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie.
j. Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie. Materiały te będą służyć pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
k. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 04.11.2022 r.
3. Jury
a. Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury – Ewa Biłas-Pleszak – językoznawca oraz Dyrektor MOK Aneta Nielaba
b. Członkowie Jury zajmują się w szczególności, prawidłowym przebiegiem VII Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu.
c. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z VII Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
d. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

4. Przebieg konkursu
a. Konkurs odbędzie się 10.11.2022 r. o godz. 10.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie, ul. Kolejowa 3
b. Uczestnicy powinni przybyć do Miejskiego Ośrodka Kultury 15 min przed rozpoczęciem zmagań konkursowych – w celu odnotowania swojego uczestnictwa.
c. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.
d. Wszyscy uczestnicy konkursu muszą pozostać na swoim miejscu do końca przewidzianego przez jury czasu pisania dyktanda.
e. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
f. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
g. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.
h. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
i. Jeżeli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
j. Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.
k. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
l. Ogłoszenie wyników odbędzie się tego samego dnia.
m. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.
n. Tekst dyktanda zostanie napisany przez dr Ewa Biłas-Pleszak.
5. Nagrody
a. Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy VII Dyktanda i 2 osobom wyróżnionym w tym samym dniu.
b. Zwycięzca Dyktanda otrzyma Puchar Burmistrza Miasta Bukowno, nagrodę rzeczową i tytuł MISTRZA ORTOGRAFII w VII Dyktandzie Miejskim o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno 2022. Wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

6. Postanowienia końcowe
a. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
c. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.
d. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie na Facebook: www.facebook.com/Bukownomok oraz stronie internetowej MOK
e. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.
f. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator lub Jury VII Dyktanda Miejskiego o Puchar Burmistrza Miasta Bukowno.
Adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie
ul. Kolejowa 3
tel. 32 642 19 38 ; 32 646 02 78.
mok@mokbukowno.pl
www.facebook.com/Bukownomok
http://mokbukowno.pl/